​​ 

Gazeta Esportiva 1979

Campeonato_Paulista_Gazeta_Esportiva_1979.JPG